skip to Main Content

§ 1 Foreningens navn er FYNSKE FÅREAVLERE

§ 2 Foreningen er en selvstændig forening – enhver kan blive medlem

§ 3 Foreningens formål er at fremme fåreavlen på fortrinsvis Fyn med omliggende øer, ved at

 • Formidle information om forhold af interesse for fåreholdere og brugere af produkter fra får og lam
 • Højne kvaliteten i avlen og forbedre dyrenes vilkår gennem afholdelse af kurser og møder og udgivelse af skrifter
 • Skabe dialog mellem fynske fåreholdere og det omgivende samfund gennem afholdelse af/deltagelse i fårearrangementer
 • Påvirke myndigheder og andre interessenter i forhold af interesse for fåreholdere

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i foreningens medlemsblad eller skriftligt direkte til medlemmerne

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 8. Evt

Forslag må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, 3 ved lige årstal og 2 ved ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter og revisorer vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted.

I protokollen føres referat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres for medlemmerne. Protokollen underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 Gyldig kvittering for betaling af medlemskontingent giver adgang for husstanden til generalforsamlingen. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til ændring af vedtægterne skal dog mindst 2/3 stemme for og ved forslag om foreningens opløsning kræves for at være beslutningsdygtig desuden at over halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Opnår forslaget det fornødne flertal, men generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig, kan en ekstraordinær generalforsamling vedtage forslaget med den krævede majoritet, uanset fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes inden 1 måned efter at mindst 15 medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom med begrundelse for kravet. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger.

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand og fordeler arbejdet. Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af forfald i bestyrelsen indkaldes en suppleant. I protokollen føres referat af bestyrelsesmøderne. Protokollen kan være løsblade som pagineres og siderne paraferes af bestyrelsesmedlemmerne samtidig med at de godkender referatet med deres underskrift.

§ 7 Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. Kontingentet, som fastsættes af bestyrelsen, forfalder til betaling den 1. oktober. Udmeldelse med virkning fra kommende regnskabsår kan ske ved henvendelse til foreningen inden 1. oktober.

§ 8 Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler formål til gavn for fynsk fåreavl efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. november 2004

Back To Top